Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО КРИТЕРІЇ ВІЛЬНИХ І ЧЕСНИХ ВИБОРІВ

Декларація про критерії вільних і чесних виборів

Прийнята одноголосно на 154-й сесії Ради Міжпарламентського Союзу

(Париж, 26 березня 1994 року)

Рада Міжпарламентського союзу,

знову підтверджуючи значення Загальної декларації прав людини і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права людини, які встановили, що повноваження на здійснення влади повинні базуватися на волевиявленні народу, вираженому на регулярних і справжніх виборах;

визнаючи та схвалюючи фундаментальні принципи, які стосуються регулярних вільних і чесних виборів, які визнані державами в офіційних документах про загальні і спеціальні права людини, включно з правом кожного брати участь в управлінні своєю державою безпосередньо чи опосередковано через вільно обраних представників, голосувати на таких виборах таємно, мати рівні можливості для висування своєї кандидатури на виборах, висловлювати свої політичні погляди індивідуально чи спільно з іншими;

усвідомлюючи факт, що кожна держава має суверенне право, згідно з волею свого народу, вільно обирати та розвивати власні політичну, соціальну, економічну та культурну системи без втручання з боку інших держав у строгій відповідності зі Статутом Організації Об’єднаних Націй;

бажаючи сприяти утвердженню демократичних плюралістичних систем представницького державного управління у всьому світі;

визнаючи, що встановлення і зміцнення демократичних процесів та інститутів є спільною відповідальністю урядів, виборців та організованих політичних сил, що регулярні та справжні вибори є необхідним та обов’язковим елементом підтримки зусиль на захист прав та інтересів громадян і що, як випливає із практики, право кожного брати участь в управлінні своєю державою є вирішальним фактором в ефективному здійсненні кожним прав людини та основних свобод;

вітаючи зростаючи роль Організації Об’єднаних Націй, Міжпарламентського Союзу, регіональних організацій і парламентських асамблей, міжнародних і національних неурядових організацій у забезпеченні допомоги на прохання урядів під час проведення виборів,

приймає цю Декларацію про критерії вільних і чесних виборів та

наполегливо закликає уряди і парламенти у всьому світі керуватися встановленими у ній принципами і нормами.

1. Вільні і чесні вибори

У будь-якій державі повнота влади може походити тільки з волевиявлення народу, вираженого на справжніх, вільних і чесних виборах, організованих через регулярні періоди на підставі загального, рівного і таємного виборчого права.

2. Голосування та виборчі права

1. Кожний дорослий громадянин має право голосувати на виборах без будь-якої дискримінації.

2. Кожний дорослий громадянин має право доступу до дієвої, безсторонньої та рівної процедури реєстрації виборців.

3. Громадянин, який має право голосу, не може бути позбавлений права голосувати чи бути виключеним із списків виборців інакше, як на законних підставах, причому ці підстави повинні відповідати зобов’язанням цієї держави згідно з міжнародним правом.

4. Кожний громадянин, позбавлений права голосувати або виключений із списків виборців, повинен мати право оскаржити таке рішення у судовому порядку з метою швидкого і дієвого усунення помилки, якщо вона зроблена.

5. Кожен виборець має право на рівний і реальний доступ на виборчу дільницю з тим, щоби здійснити своє право на голосування.

6. Кожен виборець має право здійснити на разом з іншими виборцями своє право, причому його голос має таку ж вагу, як і голоси інших виборців.

7. Право на таємницю голосування є абсолютним і не може бути обмеженим жодним способом і за жодних умов.

 

3. Права та обов’язки кандидата, партії

1. Кожен має право брати участь в управлінні своєю країною і повинен мати рівні можливості висунути свою кандидатуру на виборах. Критерій участі в управлінні має визначатися відповідно до національних конституцій і законів і не повинен суперечити міжнародним зобов’язанням держави.

2. Кожен має право вступити або спільно з іншими організувати політичну партію чи організацію з метою конкуренції на виборах.

3. Кожен індивідуально чи разом з іншими особами має право:

· вільно висловлювати політичні погляди;

· шукати, отримувати і передавати інформацію та здійснювати інформований вибір;

· вільно пересуватися країною для участі у передвиборній кампанії;

· брати участь у передвиборній кампанії в однакових умовах з іншими політичними партіями, разом з партією, яка сформувала чинний уряд.

4. Кожен кандидат чи кожна політична партія повинні мати однакові можливості доступу до інформаційних засобів, особливо до засобів масової інформації, з метою пропаганди своїх політичних поглядів.

5. Право кандидатів на безпеку їх життя і власності повинно бути визнаним і захищеним.

6. Кожна особа і кожна політична партія мають право на охорону законом і на захист від порушень політичних і виборчих прав.

7. Зазначені вище права можуть бути обмеженими у виняткових випадках, які передбачені законом та обґрунтовано застосовуються у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, підтримки громадського порядку, захисту суспільного добробуту і моралі, а також захисту прав і свобод громадян, причому ці обмеження повинні відповідати зобов’язанням держави перед міжнародним правом. Допустимі обмеження стосовно висування кандидатів, створення та діяльності політичних партій та права вести виборчу кампанію застосовують у випадках, коли це не зв’язано з дискримінацією расовою, статевою, мовною, релігійною, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, власності, народження чи іншого статусу.

8. Кожна особа чи політична партія, чия кандидатура чиї виборчі права зазнали обмежень чи були скасовані, мають право оскаржити в судовому порядку такі рішення з метою їх перегляду та виправлення помилок швидко та ефективно.

9. Кандидати, партії, які беруть участь у передвиборчій кампанії, є відповідальними перед суспільством.

10. Кожен кандидат і політична партія, які конкурують на виборах, повинні поважати права та свободи інших.

11. Кожен кандидат і політична партія, які конкурують на виборах, повинні визнати результати вільних і чесних виборів.

 

4. Права та відповідальність держав

1. Держави повинні вживати законодавчих та інших заходів, відповідно до своїх конституційних процесів, з метою забезпечення гарантій прав та інституційних рамок для проведення регулярних, справжніх, вільних і чесних виборів відповідно до міжнародних правових зобов’язань. Зокрема, держави повинні:

· встановлювати дієву, безсторонню та недискримінаційну процедуру реєстрації виборців;

· визначити чіткі критерії реєстрації виборців (вік, громадянство і місце проживання), забезпечуючи застосування цих критеріїв без будь-яких відмінностей;

· сприяти становленню і вільній діяльності політичних партій,  регулювати фінансування політичних партій та виборчих кампаній, забезпечити відокремлення партій від держави, встановлювати рівні умови для конкуренції під час обрання законодавчого органу;

· приймати національні програми громадянської освіти, забезпечувати умови для ознайомлення населення з виборчими процедурами і нормами.

2. Крім того, держави зобов’язані робити необхідні політичні та інституційні кроки для поступового досягнення й утвердження демократичних цілей, дбаючи про нейтральний, безсторонній і збалансовани механізм управління виборами. Діючи так, держави повинні серед інших заходів:

· забезпечити підготовку і безсторонність усіх осіб, відповідальних за різні аспекти проведення виборів, забезпечити ясні процедури голосування та інформованість виборців про них;

· забезпечити реєстрацію виборців, уточнення списків виборців та процедур голосування сприяючи, національним та міжнародним спостерігачам;

· заохочувати партії, кандидатів та засоби масової інформації визнати і прийняти Кодекс поведінки, який би регулював їх дії під час виборчої кампанії та голосування;

· забезпечити чесність голосування передбачивши відповідні заходи для запобігання кратного голосування або голосування осіб, які не мають на це права;

· забезпечити чесність підрахунку голосів.

3. Держави повинні поважати та забезпечувати дотримання прав людини для всіх громадян, які проживають на їх території і на території суб’єктів, що перебувають під їх юрисдикцією. Під час виборів держава та її органи повинні забезпечувати:

· свободу пересування, зборів, об’єднань та висловлювань, особливо під час політичних зборів і мітингів;

· партіям та кандидатам свободу поширення їхніх поглядів серед виборців і можливість рівного доступу до державних та суспільних засобів масової інформації;

· вжиття необхідних заходів, які гарантують безсторонність у висвітленні виборчої кампанії державними та суспільними засобами масової інформації.

4. Щоб вибори були чесними, держави повинні вжити необхідних заходів для забезпечення партіям і кандидатам розумних можливостей для презентації своїх передвиборних платформ.

5. Держави повинні вжити усіх необхідних заходів для забезпечення дотримання принципу таємного голосування і для того, щоби виборці мали змогу голосувати вільно, без страху і залякування.

6. Крім того, влада держав повинна забезпечити такі умови, коли під час голосування підкуп чи інші правопорушення неможливі, зберігається чесність і безпека процесу голосування, а підрахунок голосів проводиться підготованим персоналом, піддається спостереженню та безсторонній перевірці.

7. Держави повинні дбати про забезпечення прозорості всього виборчого процесу, наприклад, сприяючи представникам партій або належно акредитованим спостерігачам.

8. Держави повинні вжити необхідних заходів, щоби партії, кандидати та їхні прихильники почувалися безпечно для запобігання насильству під час виборів.

9. Держави повинні забезпечити умови, щоби випадки порушення прав людини та скарги, що стосуються виборчого процесу, розглядали швидко й ефективно у часових рамках виборчого процесу незалежні та безсторонні органи, як-от виборчі комісії чи суди.