Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

Підрахунок голосів належить до етапів виборчого процесу, що залежить від типу виборчої системи. Найлегше підраховувати голоси після голосування за принципом відносної більшості, голосування без права передання голосу та під час простих систем голосування за закритими партійними списками, оскільки для підбиття підсумків треба визначити лише один загальний результат.

Система представницького голосування передбачає підрахунок членами виборчої комісії кількох голосів у кожному бюлетені. Паралельні й змішані виборчі системи майже завжди передбачають підрахунок голосів складніший, особливо в процесі голосування з правом передання голосу, яке потребує постійного повторного підрахунку залишку голосів.

В Україні після закінчення голосування розпочинається підсумкове засідання ДВК у тому самому приміщенні, де відбувалося голосування. Засідають без перерви, закінчується засідання комісії після складання та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Коли одночасно з виборами народних депутатів України відбуваються інші вибори чи референдум, то голоси на цих виборах чи референдумі підраховують після закінчення складання протоколу про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України та його підписання у визначеному порядку на цьому ж засіданні ДВК. Комісія розпочинає засідання з розгляду заяв, скарг стосовно порушень під час голосування на виборчій дільниці. Підраховують голоси виборців на виборчій дільниці відкрито і прозоро лише члени ДВК і в послідовності, визначеній ст. 88—90 Закону “Про вибори народних депутатів України”: спочатку опрацьовують списки виборців (ст. 88), відтак — невикористані виборчі бюлетені та контрольні талони (ст. 89) і лише потім відкривають виборчі скриньки та підраховують виборчі бюлетені (ст. 90).

Виборчі скриньки комісія відкриває почергово: першими — переносні виборчі скриньки, останніми — виборчі скриньки з пошкодженнями. Під час відкриття вміст скриньки висипають на стіл, за яким розміщуються члени ДВК. Перевіряють наявність у ній контрольного листа. Коли у виборчій скриньці не виявлено контрольного листа, то ДВК складає відповідний акт, зазначаючи кількість виборчих бюлетенів у виборчій скриньці. Такі виборчі бюлетені не підлягають урахуванню в процесі встановлення загальної кількості виборців, котрі взяли участь у голосуванні, та під час підрахунку голосів виборців.

Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймають поодинці. Загальну кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховують окремо, але результати голосування за кожною скринькою окремо не визначають.

Під час підрахунку виборчих бюлетенів, відповідно до ст. 90 Закону, член комісії, визначений виборчою комісією, рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за цим процесом. Поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховувала б частину бюлетенів заборонено.

Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями визначеної форми, складають окремо і не підраховують. До таких предметів належать і контрольні листи. Не підлягають урахуванню також виборчі бюлетені, на котрих зазначено номери територіального виборчого округу, та (або) коли номери виборчої дільниці не відповідають номерам відповідної виборчої дільниці, відповідного територіального виборчого округу, а також виборчі бюлетені, де немає відтиску печатки цієї ДВК або є відтиск печатки іншої виборчої комісії чи іншої печатки.

Кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці й номер відповідної виборчої скриньки оголошують і заносять до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

Після відкриття останньої скриньки загальну кількість бюлетенів у скриньках підсумовують. Визначена підсумкова кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Цю кількість оголошує голова ДВК і записує її секретар до протоколу ДВК про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені, що підлягають урахуванню, розкладають на місця, позначені окремими табличками, котрі містять з обох боків назви партій, зазначених у виборчому бюлетені. Під час розкладання виборчих бюлетенів визначений ДВК член комісії показує кожен бюлетень усім членам виборчої комісії, виголошуючи волевиявлення виборця. У цьому випадку кожен член ДВК має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

Недійсним вважають виборчий бюлетень: де не зазначено прізвища та (або) підпису члена ДВК, який його видав, або є підпис особи, котра не видавала виборчі бюлетені на цій дільниці; коли зроблено більше, ніж одну позначку проти назв партій (прізвища кандидата); де не зроблено жодної позначки; якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня; коли неможливо з інших причин з’ясувати зміст волевиявлення виборця; якщо у виборчий бюлетень не внесені зміни, здійснені ЦВК.

У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішує ДВК голосуванням. Перед початком голосування кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. Підрахунок виборчих бюлетенів у цей час припиняють.

Недійсні виборчі бюлетені підраховують окремо, їхню кількість оголошує голова виборчої комісії й записує секретар до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

ДВК, відповідно до ст. 90 Закону, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, прізвища котрих введені до виборчого списку кожної партії. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошує голова комісії та записує секретар виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. ДВК зобов’язана під час цього процесу перевірити, чи дорівнює кількість виборців, що взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, кількості недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, прізвища котрих занесені до виборчого списку кожної партії.

Порядок складання протоколу ДВК регулює ст. 91 Закону. Його оформляють на окремому бланку за формою, затвердженою ЦВК. Бланки такого протоколу виготовляють централізовано й передають виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями у терміни, визначені Законом. Протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці складає ДВК у кількості примірників, яка на 4 більша, ніж кількість осіб, котрі належать до складу ДВК. Примірники протоколу нумерують і мають однакову юридичну чинність. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначають дату і час (годину та хвилину) його підписання членами ДВК. Кожен примірник протоколу підписує голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії, присутні на засіданні ДВК. Перший і другий примірники протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні ДВК під час підрахунку голосів виборців.

У випадку незгоди з результатами підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою”. Письмовий виклад такої думки додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. За відсутності підпису члена ДВК у протоколі підрахунку голосів проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписують і засвідчують печаткою ДВК лише після його остаточного заповнення. Забороняється заповнення протоколів, а також внесення до них виправлень без відповідного рішення комісії. Перший і другий примірники протоколу передають ОВК, третій зберігають у секретаря виборчої комісії, четвертий невідкладно вивішують для загального ознайомлення у приміщенні ДВК, а інші по одному примірнику видають членам ДВК.

Кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, котрі були присутні під час підрахунку голосів виборців, на їхнє прохання невідкладно видають копії протоколу про підрахунок голосів, засвідчені головою і секретарем ДВК і скріплені печаткою виборчої комісії,  не більше однієї копії кожного протоколу для кожної партії. Про видачу копій такого протоколу складають акт за формою, визначеною ЦВК, підписаний головою і секретарем ДВК, скріплений печаткою. Його передають разом із першим і другим примірником протоколів ОВК.

Пакети з протоколами ДВК про підрахунок голосів на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами й предметами, списками виборців, а також окремі думки членів виборчої комісії, викладені у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання виборчої комісії доставляють під охороною до ОВК, яка, за визначеною Законом процедурою, приймає їх та підсумовує голосування в межах територіального виборчого округу.

ДВК може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі виявлення нею порушень вимог Закону, внаслідок котрих неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, і лише за таких обставин: виявлення фактів незаконного голосування понад 10 % кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці; знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, коли кількість цих бюлетенів перевищує 20 % кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці; виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує понад 10 % чисельності виборців, котрі одержали бюлетені на виборчій дільниці. Виборча комісія складає акт, який є підставою для розгляду ДВК питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Коли ДВК приймає рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, всі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважають такими, що не підлягають урахуванню.

ЦВК на підставі протоколів ОВК встановлює результати виборів. Право на участь у розподілі депутатських мандатів в Україні, згідно зі ст. 98 Закону “Про вибори народних депутатів України”, набувають кандидати у депутати, прізвища котрих введені до виборчих списків партій, що отримали 5 % (і більше) голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в загальнодержавному виборчому окрузі.

Депутатські мандати розподіляють між виборчими списками партій пропорційно до кількості отриманих голосів виборців. ЦВК визначає сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, прізвища котрих занесені до виборчих списків партій, що отримали 5 % голосів виборців і більше. Кількість голосів виборців, потрібних для одержання одного депутатського мандата (виборча квота), обчислюють діленням сумарної чисельності голосів виборців на кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу Верховної Ради України, визначеному Конституцією України.

Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, прізвища котрих введені до виборчого списку цієї партії, ділять на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа - кількість депутатських мандатів, які отримали кандидати у депутати від цієї партії. Дробові залишки враховують під час розподілу решти депутатських мандатів. Партії, виборчі списки від яких мають більші, порівняно з іншими, дробові залишки після ділення, одержать по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії, що має найбільший дробовий залишок. Коли дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій однакові, то першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії, за кандидатів у депутати від якого віддано більшу кількість голосів виборців.

Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після розподілу загальної кількості депутатських мандатів. Результатом виборів є визначення у виборчих списках партій осіб, обраних депутатами від партій, відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій. Кандидатів від політичних партій вважають обраними у порядку їхньої черговості в списку.

 

Обраним в одномандатному виборчому окрузі вважається кандидат, який одержав більшу, відносно інших кандидатів, котрі балотувалися у цьому одномандатному окрузі, кількість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.