Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ДІЛОВІ ТА ПОЛІТИЧНІ ЯКОСТІ КАНДИДАТА

Ділові та політичні якості кандидата. Ті якості особи, які є передумовами для виконання нею фахової діяльності на належному рівні, досягнення якого обумовлюється специфікою (характером, видом, складністю тощо) цієї діяльності формують ділові якості кандидата. Такими якостями можуть, за різних обставин, бути освітній і фаховий рівень, належне ставлення до своєї справи, ініціативність тощо. Вони визначають компетентність кандидата - властивість, яка виявляється у володінні ґрунтовними знаннями, вміннями та навичками в якій-небудь галузі.

 

Сукупність політичних поглядів, позиція (стосовно внутрішньої та зовнішньої політики), що її обстоює кандидат у депутати (щонайменше висловлює публічно на зборах, мітингах, конференціях тощо) і, які, здебільшого, знаходять безпосереднє концептуальне вираження у його виборчій програмі, програмних і статутних документах партій (блоків), що висунули кандидата в депутати визначають політичні якості кандидата, основу яких складають політичні цінності та переконання, політична воля та політичний досвід.

Політичні цінності - ідеї, які відображають стійку позитивну значущість для людини тих чи інших засад, що орієнтують її в світі політики. Політичні цінності – невід’ємна частина політичної культури особи. Вони становлять фундаментальні критерії ставлення людей до політичного життя, визначають їхні внутрішні симпатії, пріоритети, дають змогу відділити в політиці суттєве від несуттєвого.

За природою і суттю політичні цінності – синтез індивідуальних, соціальних, національно-етнічних і загальнолюдських засад. Політичні цінності можуть мати ідеологічний або позаідеологічний (загальнолюдський) характер і формуються на основі зіставлення соціального й індивідуального досвіду особи.

Якщо політичні цінності гармонійні, то вони пов’язують елементи внутрішньої структури особи, забезпечують цілісність її світогляду. Суперечливі політичні цінності слугують джерелом перегляду базових значень політичних явищ. Політичні цінності впливають на дійсність, бо для будь-яких типів суб’єктів (особа, група, суспільство) вони становлять духовну основу для формування багатьох цілей їхньої поведінки, прийняття рішень, визначають допустимі та недопустимі методи реалізації.

За структурою політичні цінності складаються зі соціально-політичних ідеалів і цілей, принципів, норм політичного життя, політичних традицій і символів зразків політичної поведінки. Ступінь функціональності політичних цінностей зумовлений глибиною їхнього почуттєвого й емоційного сприйняття людьми. Загалом до функцій політичних цінностей належать: інтеграція групи (цілого), орієнтація і мотивація дій суб’єкта, ієрархізація цілей діяльності.

Однак поширення політичних цінностей не засвідчує реальної сили їх впливу на людей. Штучне перенесення одних цінностей на інший грунт не гарантує їхньої життєдіяльності.

Політичні переконання - усвідомлена потреба людини – суб’єкта політики – діяти згідно зі своїми знаннями, поглядами, ціннісними орієнтаціями. Політичні переконання становлять серцевину світогляду та ідеології особистості й знаходять своє практичне вираження у політичній боротьбі.

Найважливіша характеристика кандидата - його воля до перемоги. Всі інші його якості та ресурси можна компенсувати. Беручи участь у виборчих перегонах, кандидат не має права поводитись пасивно. Щоб досягнути успіху на виборах, перемога повинна стати для кандидата над завданням, змістом його життя. Переконання, погляди, основа світогляду, головні орієнтації кандидата формують його кредо (лат. credo – вірю, вірую).

Політична воля - стан політичного суб’єкту, що виражає його здатність послідовно реалізовувати поставлені цілі у сфері політичної влади.

Політичний досвід - підсумок певного виду суспільної практики, сукупність політичних традицій і уроків, процедур, навичок виходу з критичних ситуацій.