Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Понеділок, 24 лип. 2017

Список праць (хронологічний порядок)

№ За порядком

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк. стор.

Прізви-ща спів-авторів

1

2

3

4

5

Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Багатопартійність і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

Вісник Львівського Університету,

Вип. 31, 1993,

с. 48 –53.

0.2

2.

Політична система і проблеми гармонізації соціально-політичних відносин в Україні.

Вісник Львівського університету,

Вип. 32, 1995,

с. 94-100.

0.25

3.

Моделі демократії Аренда Лійпхарта

Вісник Центру політичних досліджень “Генеза”,

1995, № 4,

с. 212-219.

0.25

4.

Проблеми влади: європейський досвід.

Збірник аналітичних матеріалів. Громадське об’єднання “Нова Хвиля”,

Вип. 2, 1995,

с.32-43.

0.45

5.

Соціологія партійних систем Моріса Дюверже.

Нова Політика,

1996, № 4-5, с. 31-37,

57-64.

0.3

Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

1997

6.

Ідеологічні особливості партійної системи України.

Українські варіанти, 1997, № 1, с.20-28.

0.3

1998

7.

Особливості трансформації партійної системи України.

В кн.: Polska-Niemcy-Ukraina w Europie. Materialy z konferencji naukowej, Rzeszow, 1998, с. 73-101.

0.3

8.

Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем.

Українські варіанти, 1998, № 2, с. 85-92.

0.3

9.

Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем.

Нова Політика, 1998, № 5, с. 28-32.

0.2

10.

Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму.

Українські варіанти, 1998,

№ 3-4, с. 26-30.

0.2

11.

Деякі тенденції зміни конфігурації партійної системи України.

В кн.: Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць.- Львів, 1998, с. 86-89.

0.2

1999

12.

Єврорегіон Карпати: проблеми та перспективи.

В кн.: Polska-Niemcy-Ukraina w Europie. Materialy z konferencji naukowych. Rzeszow, 1999,

s. 57-67.

0.4

І.Зінько

13.

Парадокси демократії Ларрі Даймонда.

Українські варіанти, 1999, № 3-4, c. 70-77.

0.3

14.

Проблеми політичного розвитку України.

В кн.: Національна ідентичність і європейська інтеграція напередодні ХХІ століття: Україна – Польща – Німеччина. Матеріали конференції, Львів, 1999, с. 71-75.

0.2

15.

Партійна система України: стан, тенденції та перспективи розвитку.

Вісник Львівського університету. Філософські науки, 1999, Вип. 1, с.198-201.

0.2

2001

16.

Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста, К.: Генеза, 2001.

7 гасел

2002

17.

Проблема фінансування діяльності політичних партій: міжнародний досвід та українська практика.

Аналітика, 2002,

№ 7, с. 12-15.

0.2

18.

Фемінізм як течія суспільно-політичної думки.

Perpetuum Studiens, 2002, № 1, с. 4-6.

0.2

2003

19.

Теоретичні основи партійного керівництва.

Парламент, 2003, № 3-4, с.61-69.

0.3

20.

Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.

Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

6.7

А.Романюк,

О.Шумельда

21.

Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні.

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2003, Вип. 5., с. 368-374.

0.25

2004

22.

Проблеми влади у констексті європейської інтеграції України.

Трансформація політичних систем України і Польщі в умовах Європейської інтеграції: Тези конференції.- Львів, ЛНУ, 2004, с. 76-80.

0.2

23.

Проблема трансформації партійних систем у сучасній західній соціології

Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали міжнародної наукової конференції “Людина- Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ,).- К.: Центр навчальної літератури, 2004, с. 797-799.

0.2

24.

Проблеми трансформації партійної системи України і нове виборче законодавство.

Політекс. Інформаційно-аналітичне видання ЦПД. березень-квітень 2004 р., с. 16-21.

0.2

25.

Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика.

Наше гасло, №1-2, 2004, с. 269-272.

0.2

26.

Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика.

Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 63-65, 2004, с. 167-169.

0.2

27.

Проблеми трансформації партійної системи України.

Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції  / За заг. ред. А.О.Чемериса.- Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2004.- Ч.2., с. 254-258.

0.2

28.

Теорія політичних партій та партійних систем. Навчальний посібник (з грифом МОУ) .

Львів: Тріада Плюс, 2004.- 528 с.

22

2005

29.

Демократія і вибори за С. Хантінгтоном.

Вибори та Демократія, 2005, № 1(3), с. 38-45.

0.3

30.

Три парадокси демократії.

Вибори та демократія, 2005, № 2(4), с. 27-35.

0.3

31.

Партії та електоральна політика.

Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

15

А.Романюк

32.

Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи.

Вісник Львівського Університету, Філософські науки, випуск 8, 2005, с. 222-230.

0.3

33.

Джерела та напрямки трансформації сучасних політичних партій.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць, Випуск 16, 2005, Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, с. 22-27.

0.2

34.

Моделі демократії.

Вибори та демократія, 2005, № 4, с. 34-42.

0.3

35.

Куди прямує партійна система України?

Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.- (24 вересня 2005) Львів:  ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005, с. 89-94.

0.2

36.

Політичні партії. Енциклопедичний словник. Науково-навчальне видання.

Львів, Астролябія, 2005.- 488 с.

20

2006

37.

Україна на шляху демократизації: два кроки вперед, а далі?

Вибори та демократія, 2006, № 2(8), с. 40-50.

0.4

38.

Сучасні тенденції зміни конфігурації партійної системи України.

Вісник Прикарпатського університету, Випуск 1, Політологія.- Івано-Франківськ, 2006, с. 64-67.

0.2

39.

Партологія: Навчальний посібник / за ред. М.І.Обушного (з грифом МОУ).

К.: Арістея, 2006.- 432 с.

18

Обушний М.І, Примуш М.В.,

2007

40.

Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці.

Віче. Журнал Верховної Ради України. Спецвипуск // 2007, № 12, с. 29-31.

0.1

41.

Partie polityczne oraz

system partyjny Ukrainy

Wspolczesna Ukraina / Redakcja naukowa :

L.Donaj, A.Romaniuk.- Wyzsza Szkola Studiow miedzynarodowych w Lodzi, Lodz, 2007, s. 71-116.

1.8

42.

Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика

Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

0.25

43.

Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона.

Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія. Соціологія. Філософія. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.”  Випуск 5-6, 2007, с. 299-302.

0.1

44.

Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона.

Україна, Польща, Німеччина в Європі.- Львів, 2007, с. 279-284.

0.2

45.

Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії.

Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 112-125.

0.5

46.

Трансформація партійної системи в контексті трансформації політичної системи України.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наук. праць.- Львів: Вид-во Національного університету “Львівська Політехніка”, 2007, № 19, с. 165-173.

0.3

47.

Політичні партії та партійна система України: проблеми на тлі позачергових парламентських виборів.

Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 5-19.

0.6

48.

Суспільні настрої як чинник трансформації партійної системи Королівства Нідерланди

Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 122-131.

0.3

Глод О.

49.

Теоретичні основи аналізу електоральної поведінки в сучасних демократіях.

Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 7-8, 2007, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 223-233.

0.4

50.

System partyjny Ukrainy a demokracje zachodnioeuropejskie

Politologia i Stosunki Miedzynarodowe, 2007, Nr. 2, s. 284-290.

0.25

51.

Сучасні тенденції трансформації моделі політичних партій країн Європейського Союзу.

Вісник Львівського університету, Серія. Міжнародні відносини, Вип. 22, 2007, с. 122-128.

0.25

2008

52.

Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови, Р. Шуста.

Львів: Літопис, 2008.- 976 с.

101 гасло.

53.

Групи інтересів та політика: теоретичні підходи до аналізу взаємин.

Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 9, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 170-179.

0.3

54.

Відносини виборців і політичних партій як предмет наукового аналізу.

Політичний менеджмент, 2008, № 2(29), с. 19-33.

0.1

55.

Антиімміграційна тематика в діяльності політичних партій Нідерландів.

Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 10, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, с. 138-141.

0.3

О. Глод.

56.

Демократичний соціалізм – ідеологія та практика центристських політичних об’єднань.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій.” К., 2008, с. 188-191.

0.1

57.

Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем.

Вісник Львівського університету. Серія. Філософські науки.- 2008, Вип. 11, с. 160-168.

0.3

58.

Політичні партії в парламентських виборах 2007 року.

Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск  В. Мельник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2008, Вип. 5, с. 101-103.

0.1

59.

Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні.

Політична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали всеукраїнської конференції (Львів, 10-11 травня 2007 р.) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л.- Львів, ЦПД, 2008, с. 51-56.

0.2

60.

“Помаранчева революція” в контексті теорії “хвиль демократизації” C. Гантінгтона.

Вісник Львівського університету. Серія. Міжнародні відносини.- 2008, Вип. 25, с. 128-132.

0.2

61.

The Orange Revolution in the Context of S. Huntington’s Theory of “Waves of Democratization”.

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові Записки. Том 82. Політичні науки, 2008, с. 66-69.

0.1

2009

62.

Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.

Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

21

63.

Ціннісні розмежування  в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем.

Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37

0.4

64.

Партійна система незалежної України: етапи трансформації.

Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

0.2

65.

Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена.

Вибори та Демократія, 2009, № 4, с. 44-53.

2.1

2010

66.

Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена.

Вибори та Демократія, 2010, № 1, с. 47-53.

0.9

67.

Роль та місце політичних партій в системі сучасної представницької демократії.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / За заг. ред. Зінчука В., Ониська Б.- Львів, 2010, с. 4-10.

0.25

68.

Виборча vs ліберальна демократія

Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.- Львів: ЦПД, 2010. с. 5-8.

0.1

69.

Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.

 

Львів, 2010.- 462 с.

19.25

70.

Формування партійної системи в Україні

Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти / За ред. А. Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчика.- Вроцлав, 2010, с. 545-559.

0.6

71.

Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці

Науковий вісник Ужгородського університету, Сер. Політологія, Соціологія, Філософія, Вип. 15, 2010, с. 117-121.

0.2

Лесечко І.

72.

Партії та вибори. Енциклопедичний словник.- (з грифом МОУ).

 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.- 750 c.

29

2011

73.

Дж. Сарторі про безглузду систему і бездарну політику

 

Вибори та Демократія, 2011, № 2, с. 41-49.

0.3

74.

Програма навчального курсу ”Соціологія політичних партій”

Освіта регіону, 2011, № 11, с. 158-170.

0.5

2012

75.

Партійна система України: особливості формування та функціонування

Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wshobniej / Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka.- Kutno, 2012, p. 147-157.

0.4

76.

Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій.

 

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р.- K.: ІПіЕНД, 2012, с. 107-133.

1.08

77.

Становлення вітчизняної теорії політичних партій: загальне та особливе

 

Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р., у 3-х частинах.- Дніпропетровськ: ТОВ ”Інновація”, 2012.- Ч. III, с. 220-224.

0.16

78.

Partie polityczne oraz demokracja reprezentacyjna na Ukrainie

Rozwoj polityczny panstw Europy Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Zbigniewa Bialoblockiego I Anatoliya Romanyuka // Kutno: Wyzsza Szkola Gospodarki Krajowej, Seria Wydawnicza: Biblioteka Pomocy Naukowych, 2012, s. 249-257.

0.33

79.

Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: навч.-метод. посібник.

К: Знання, 2012.- 373 с.

15.5

80.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.

К.: Парламентське видавництво, 2012.- 808 с.

3 статті

81.

Політичні партії та представницька демократія в Україні

Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2012, № 2, с. 64-68.

0.2

82.

Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології?

Політичний менеджмент, 2012, № 4-5, с. 57-65.

1.2

83.

Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.

Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.— 340с.

14.2

84.

Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.

Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С.227-249.

0.5

85.

У пошуках українського Дюверже або про деякі методологічні проблеми вітчизняної партології

Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук”. Частина І. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 20.12.2013, с. 96-98.

0.5

86.

Political parties of Ukraine: between reality and virtuality

RozwojpolitycznyispolecznypanstwEuropySrodkowej I Wschodniej / Pracazbiorowa pod red. Z. Bialoblockiegoi A. Romanyuka // WyzszaSzkolaGospodarkiKrajowej w Kutnie, Seriawydawnicza: Naukipolityczne. Europeistyka, Kutno, 2013, p. 225-231.

0.25

87.

Політичні партії України: “виборчі партії” чи виборчі проекти

Парламентські вибори в Україні. Наукові дослідження.- К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013.- с. 88-94.

0.25

2014

88.

Партийная система Украины в исторической ретроспективе

Studiapolitologiczne. InstytutnaukpolitycznychuniversytetuWarszawskiego. Mehanizmyrzadzenia w panstwachEuropyWschodniej

0.6

Cписок праць (тематичний порядок)

1. Навчально-методичні видання:

1. Анатомія політичної кризи. Посібник.- Львів, ЦПД ЛНУ, 2001.- 28 с.
2. Партії та партійна система України. Навчальний посібник.- Львів, ЦПД ЛНУ, 2001.- 131 с.
3. Історія та теорія політичних партій. Програма курсу та плани семінарських занять.- Львів, ЛНУ, 2001.- 56 с.
4. Грабовська С. Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник / За ред. Ю.Шведи.- Львів, Фонд “Україна-Європа”, 2001.- 195 с.
5. Теорія політичних партій та партійних систем. Навчальний посібник.- Львів: Тріада Плюс, 2004.- 528 с.
6. Політичні партії. Енциклопедичний словник. Науково-навчальне видання.- Львів, Астролябія, 2005.- 488 с.
7. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Партологія: Навчальний посібник / за ред. М. І. Обушного.- К.: Арістея, 2006.- 432 с.
8. Соціологія політичних партій. Навчально-методичний посібник.- Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2008.- 36 с.
9. Аналіз соціальних систем: Навчально-методичний посібник.- Львів: ЦПД, 2009.- 100 с.
10. Теорія політичної системи. Навчально-методичний посібник. Львів: ЦПД, 2009.- 136 с.
11. Програма навчального курсу ”Історія та теорія політичних партій” // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2010, № 4, с. 311-323.
12. Зовнішня політика зарубіжних країн та України. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЦПД, 2011.- 44 с.
13. Програма навчального курсу ”Соціологія політичних партій” // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2011, № 11, с. 158-170.
14. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.: Знання, 2012.- 373 с.

2. Довідково-аналітичні:

1. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. Інститут президентства у світі. Хто є хто. Довідник.- Львів, ЦПД ЛНУ, 1999.- 85 с.
2. Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста, К.: Генеза, 2001. [7 гасел].
3. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Львівщина. Портрет на фоні президентських виборів.- Львів, ЦПД ЛНУ, 2004.- 96 с.
4. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007.- 132 с.
5. Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови, Р. Шуста.- Львів: Літопис, 2008.- 976 с. [101 гасло].
6. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007.- 132 с.
7. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.
8. Шведа Ю. Індикатори та стратегії демократизації політичної системи // Перспективи політичної реформи у контексті президентських виборів 2010 року. Експертно-аналітичний звіт.- Львів: ЦПД, 2010, с. 82-105.
9. Шведа Ю. Партії та вибори. Енциклопедичний словник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.- 750 с. (з грифом МОУ).
2. Монографії:

1. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.
2. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.
3. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

3. Статті:

3.1. У наукових Вісниках:

1. Багатопартійність і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні // Вісник Львівського Університету, Вип. 31, 1993, с. 48 –53.
2. Політична система і проблеми гармонізації соціально-політичних відносин в Україні // Вісник Львівського університету, Вип. 32, 1995, с. 94-100.
3. Партійна система України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету. Філософські науки, 1999, Вип. 1, с.198-201.
4. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 63-65, 2004, с. 167-169.
5. Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2003, Вип. 5., с. 368-374.
6. Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського Університету, Філософські науки, випуск 8, 2005, с. 222-230.
7. Джерела та напрямки трансформації сучасних політичних партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць, Випуск 16, 2005, Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, с. 22-27.
8. Сучасні тенденції зміни конфігурації партійної системи України // Вісник Прикарпатського університету, Випуск 1, Політологія.- Івано-Франківськ, 2006, с. 64-67.
9. Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія. Соціологія. Філософія. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.” Випуск 5-6, 2007, с. 299-302.
10. Трансформація партійної системи в контексті трансформації політичної системи України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наук. праць.- Львів: Вид-во Національного університету “Львівська Політехніка”, 2007, № 19, с. 165-173.
11. Теоретичні основи аналізу електоральної поведінки в сучасних демократіях // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія, Філософія., Випуск 7-8, 2007, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 223-233.
12. Сучасні тенденції трансформації моделі політичних партій країн Європейського Союзу // Вісник Львівського університету, Серія. Міжнародні відносини, Вип. 22, 2007, с. 122-128.
13. Групи інтересів та політика: теоретичні підходи до аналізу взаємин // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія, Філософія., Випуск 9, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 170-179.
14. Відносини виборців і політичних партій як предмет наукового аналізу // Політичний менеджмент, 2008, № 2 (29), с. 19-33.
15. Шведа Ю., Глод О. Антиімміграційна тематика в діяльності політичних партій Нідерландів // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія, Філософія., Випуск 10, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, с. 138-141.
16. Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем // Вісник Львівського університету. Серія. Філософські науки.- 2008, Вип. 11, с. 160-168.
17. “Помаранчева революція” в контексті теорії “хвиль демократизації” C. Гантінгтона // Вісник Львівського університету. Серія. Міжнародні відносини.- 2008, Вип. 25, с. 128-132.
18. The Orange Revolution in the Context of S. Huntington’s Theory of “Waves of Democratization” // Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові Записки. Том 82. Політичні науки, 2008, с. 66-69.
19. Шведа Ю., Лесечко І. Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці // Науковий вісник Ужгородського університету, Сер. Політологія, Соціологія, Філософія, Вип. 15, 2010, с. 117-121.

3.2. У фахових наукових журналах

1. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова Політика, 1996, № 4-5, с. 31-37, 57-64.
2. Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова Політика, 1998, № 5, с. 28-32.
3. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном // Вибори та Демократія, 2005, № 1(3), с. 38-45.
4. Три парадокси демократії // Вибори та демократія, 2005, № 2(4), с. 27-35.
5. Моделі демократії // Вибори та демократія, 2005, № 4, с. 34-42.
6. Україна на шляху демократизації: два кроки вперед, а далі? // Вибори та демократія, 2006, № 2(8), с. 40-50.
7. Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці // Віче. Журнал Верховної Ради України. Спецвипуск // 2007, № 12, с.29-31.
8. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.
9. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 112-125.
10. Ціннісні розмежування в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.
11. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.
12. Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена // Вибори та Демократія, 2009, № 4, с. 44-53, 2010, № 1, с. 47-53.
13. Дж. Сарторі про безглузду систему і бездарну політику // Вибори та Демократія, 2011, № 2, с. 41-49.
14. Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

3.3. У іноземних виданнях:

1. Особливості трансформації партійної системи України // Polska-Niemcy-Ukraina w Europie. Materialy z konferencji naukowej, Rzeszow, 1998, с. 73-101.

2. Шведа Ю., Зінько І. Єврорегіон Карпати: проблеми та перспективи // Polska Niemcy-Ukraina w Europie. Materialy z konferencji naukowych. Rzeszow, 1999, s. 57-67.

3. System partyjny Ukrainy a demokracje zachodnioeuropejskie // Politologia i Stosunki Miedzynarodowe, 2007, Nr. 2, s. 284-290.
4. Трансформація партійної системи в Україні // Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти / За ред. А. Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчика.- Вроцлав, 2010, с. 545-559.

5. Partie polityczne oraz system partyjny Ukrainy.- W: Wspolczesna Ukraina / Redakcja naukowa: L. Donaj, A. Romaniuk.- Wyzsza Szkola Studiow miedzynarodowych w Lodzi, Lodz, 2007, s. 71-116.

6. Партійна система України: особливості формування та функціонування // Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wshobniej / Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka.- Kutno, 2012, p. 147-157.

7. Partie polityczne oraz demokracja reprezentacyjna na Ukrainie // Rozwoj polityczny panstw Europy Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Zbigniewa Bialoblockiego I Anatoliya Romanyuka // Kutno: Wyzsza Szkola Gospodarki Krajowej, Seria Wydawnicza: Biblioteka Pomocy Naukowych, 2012, s. 249-257.

8. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Киев.- 2013.- С. 269-281.

9. Партийная система Украины в исторической ретроспективе // Studia politologiczne. Instytut nauk politycznych universytetu Warszawskiego. Mehanizmy rzadzenia w panstwach Europy Wschodniej / pod. red. Stanislawa Sulowskiego i Jacka Zalesnego.- Warszawa.- 2014.- Vol. 33.- 194-209 S.

 

3.4. У матеріалах наукових конференцій:

1. Деякі тенденції зміни конфігурації партійної системи України // Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць.- Львів, 1998, с. 86-89.
2. Проблеми політичного розвитку України // Національна ідентичність і європейська інтеграція напередодні ХХІ століття: Україна – Польща – Німеччина. Матеріали конференції, Львів, 1999, с. 71-75.
3. Проблеми влади у констексті європейської інтеграції України // Трансформація політичних систем України і Польщі в умовах Європейської інтеграції: Тези конференції.- Львів, ЛНУ, 2004, с. 76-80.
4. Проблема трансформації партійних систем у сучасній західній соціології // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали міжнародної наукової конференції “Людина-Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ,).- К.: Центр навчальної літератури, 2004, с. 797-799.
5. Проблеми трансформації партійної системи України // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції / За заг. ред. А.О.Чемериса.- Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2004.- Ч.2., с. 254-258.
6. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном // Політичний процес в Україні у 2004 році. Регіональні аспекти. Матеріали конференції. Львів, (12 лютого 2005), ЦПД, 2005, с. 13-23.
7. Куди прямує партійна система України? // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.- (24 вересня 2005) Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005, с. 89-94.
8. Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона // Україна, Польща, Німеччина в Європі.- Львів, 2007, с. 279-284.
9. Соціологія електоральної поведінки // Регіональний вимір політичного процесу в Україні: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 26 травня 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: ЦПД, 2007, c. 61-67.
10. Політичні партії та партійна система України: проблеми на тлі позачергових парламентських виборів // Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 5-19.
11. Суспільні настрої як чинник трансформації партійної системи Королівства Нідерланди ( у співавторстві) // Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 122-131.
12. Демократичний соціалізм – ідеологія та практика центристських політичних об’єднань // Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- К., 2008, с. 188-191.
13. Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні // Політична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 р.) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л.- Львів, ЦПД, 2008, с. 51-56.
14. Політичні партії в парламентських виборах 2007 року // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008, Вип. 5, с. 101-103.
15. Роль та місце політичних партій в системі сучасної представницької демократії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / За заг. ред. Зінчука В., Ониська Б.- Львів, 2010, с. 4-10.
16. Виборча vs ліберальна демократія // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.- Львів: ЦПД, 2010, c. 5-8.
17. Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р.- K.: ІПіЕНД, 2012, с. 107-133.
18. Становлення вітчизняної теорії політичних партій: загальне та особливе // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р., у 3-х частинах.- Дніпропетровськ: ТОВ ”Інновація”, 2012.- Ч. III, с. 220-224.

3.4. У науково-популярних журналах:

1. Моделі демократії Аренда Лійпхарта // Вісник Центру політичних досліджень “Генеза”,1995, № 4, с. 212-219.
2. Проблеми влади: європейський досвід // Збірник аналітичних матеріалів. Громадське об’єднання “Нова Хвиля”, Вип. 2, 1995, с. 32-43.
3. Ідеологічні особливості партійної системи України // Українські варіанти, 1997, № 1, с. 20-28.
4. Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем // Українські варіанти, 1998, № 2, с. 85-92.
5. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти, 1998, № 3-4, с. 26-30.
6. Парадокси демократії Ларрі Даймонда // Українські варіанти, 1999, № 3-4, c. 70-77.
7. Проблема фінансування діяльності політичних партій: міжнародний досвід та українська практика // Аналітика, 2002, № 7, с. 12-15.
8. Фемінізм як течія суспільно-політичної думки // Perpetuum Studiens, 2002, № 1, с. 4-6.
9. Теоретичні основи партійного керівництва // Парламент, 2003, № 3-4, с. 61-69.
10. Проблеми трансформації партійної системи України і нове виборче законодавство // Політекс. Інформаційно-аналітичне видання ЦПД. березень-квітень 2004 р., с. 16-21.
11. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика // Наше гасло, №1-2, 2004, с. 269-272.
12. Дострокові парламентські вибори 2007: політико-правовий аналіз // Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007, с. 4-9.

Участь у наукових заходах

Участь у наукових заходах:

2003

1. “Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції”. Міжнародна наукова конференція, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 7-8 листопада 2003 р. Доповідь на тему: “Проблеми влади в контексті європейської інтеграції України”.
2. “Соціал-демократія і соціальна політика: європейський досвід і українські перспективи.” Міжнародна науково-практична конференція,. Київ, 21-22 листопада 2003 р. Доповідь на тему: “Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід та українська практика”.
3. Науково-практична конференція за міжнародною участю “Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції”, Львів, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 23 січня 2004 р. Доповідь на тему: “Проблеми трансформації партійної системи України”.

2004

1. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Міжнародна наукова конференція “Людина-Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ). Стаття на тему: Проблема трансформації партійних систем у сучасній західній соціології. с. 797-799.
2. “Круглий стіл”: “Нові законодавчі ініціативи: плюси і мінуси”. 31 січня 2004 р. Виступ “Проблеми трансформації партійної системи України і нове виборче законодавство”.
3. Міжнародна наукова конференція на тему “Україна напередодні президентських виборів”. Лодзь, 7-8 червня 2004 р., виступ “Опозиція в партійній системі України”.
4. Участь у громадських слуханнях „Парламент і громадянське суспільство” (Організовані Науковим товариством „Гуманітарна Колегія”, Програмою сприяння парламенту України, Львів, 15 листопада 2004).

2005

1. Науково-практична конференція “Політичний процес в Україні. Регіональний вимір”, лютий 2005 р., Львів, ЦПД виступ “Демократія та вибори за С. Хантінгтоном”.
2. III Міжнародна конференція “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”, Львів, 20-22 травня 2005. Член оргкомітету, головуючий секції “Політичні партії”.
3. І Міжнародна літня школа соціології та політології Канзаського університету у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 25 травня – 7 червня 2005 р., Львів, ЛНУ, виступ “Party system of Ukraine in the context of world tendencies of party policy”.
4. Участь у засіданні розширеного засідання Підкомітету Верховної Ради України з питань гуманітарної освіти та науки та Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України з політології. 15 червня 2005 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5. Участь у засіданні “круглого столу” на тему: “Ситуація в Україні в новому політичному контексті”, Конгрес Американської Асоціації політичних наук, Вашингтон, 4 вересня, 2005 р. Виступ на тему ”Orange revolution in context of Huntington theory of the waves of democracy”.
6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Політичні партії і вибори в Україні: історія та сучасність”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 14-15 жовтня 2005, виступ на тему “Тенденції розвитку сучасної партійної системи України”.
7. “Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства”// Всеукраїнська науково-практична конференція, Львів, 24 вересня 2005 р., виступ на тему: “Куди прямує партійна система України?”

2006

1. Квітень - липень - стажування в Університеті Канзас (США).

2007

1. Всеукраїнська теоретична й науково-практична конференція з правознавства, політології та соціології: “Трансформація політичної системи: соціальні перетворення і законодавчий процес”. 10 квітня 2007 р., Київ, редакція журналу “Віче”. Доповідь на тему: “Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці”.
2. Міжнародна наукова конференція “Від спільнот європейських до Європейського Союзу”, Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, Хелм (Польща), 18-21 квітня. Виступ на тему: “Порівняльний аналіз сучасної партійної системи України та західноєвропейських демократій”.
3. Наукова конференція “Політична наука в Україні: стан і перспективи”, Львів, 10-11 травня 2007 р. Виступ на тему: “Роль українських партій в процесі трансформації та демократизації суспільства”.
4. Міжрегіональна наукова конференція “Політичний процес у сучасній Україні: регіональний вимір”, Львів, ЦПД ЛНУ ім.. І.Франка, 26 травня 2007 р. Виступ на тему: “Регіональний вимір політичних партій”.
5. Міжнародна науково-практична конференція “Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.” Ужгород, виступ на тему “Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії “хвиль демократизації” С. Хантінгтона”.
6. Конгрес політологів України. “Консолідація Українського суспільства: політичні проблеми і перспективи”. 14 вересня 2006 р.
7. Міжрегіональна науково-практична конференція “Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році”. Львів, 26 травня 2007 року, Львівський національний університет ім.. І.Франка. Виступ на тему: “Соціологія електоральної поведінки”.
8. Міжрегіональна науково-практична конференція “Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році”. Львів, 10 листопада 2007 року, Львівський національний університет ім. І.Франка. Виступ на тему: “Дострокові парламентські вибори 2007: політико-правовий аналіз.”
9. Участь у науково-практичній конференції “Політична наука в Україні: стан і перспективи” присвячена 70-річному ювілею професора Семківа О.І. 10-11 травня 2007 р. Львівський національний університет ім.. І.Франка. Виступ на тему: “Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні.”

2008

1. Науково-практична конференція “Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС”. 23 травня 2008 р. Львівський державний університет внутрішніх справ. Виступ на тему: “Роль політичних партій у формуванні політичної культури населення України”.
2. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи демократичного соціалізму в контексті західноєвропейських і світових тенденцій”. 17-18 жовтня 2008 р., Соціалістична партія України, Громадська рада освітян і науковців України, м. Київ, Європейський ун-тет. Доповідь на тему: “Демократичний соціалізм – ідеологія центристських політичних об’єднань”.

2009

1. Міжвузівський круглий стіл “Інституційна криза в системі демократичного врядування і альтернативні шляхи виходу з неї”. 16.06.2009. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2. Міжнародна конференція “Якість виборів як основа зміцнення демократії”. 24-25 вересня, м. Львів (Рада Європи, Лабораторія законодавчих ініціатив, Венеціанська комісія, ЦВК, Комітет ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування). Участь.
3. Міжнародна науково-практична конференція: ”Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії”. Ужгородський національний університет, 2-3 жовтня 2009 р. Доповідь: “Політичні партії в умовах демократичного транзиту: Центрально-Східна Європа і Україна».
4. “Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ”. Бачення незалежних експертів. Круглий стіл. 14 грудня 2009 р. ЛНУ ім. І. Франка.
5. Виступ на тему “Чи готовий український народ до конституційних змін” на конференції, організованій ГО “Молода дипломатія” “Конституційні зміни в Україні”. 16 грудня 2009 р. Львів. Сесійний зал міськради.

2010

1. Роль та місце політичних партій в системі сучасної представницької демократії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / За заг. ред. Зінчука В., Ониська Б.- Львів, 2010, с. 4-10.
2. Виборча vs ліберальна демократія // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.- Львів: ЦПД, 2010, c. 5-8.
3. Круглий стіл на тему: ”Проект Виборчого кодексу України”. 15 травня 2010 р. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. Комітет ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Інститут виборчого права, Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
4. Міжвузівський круглий стіл ”Про критерії демократичного врядування й публічного адміністрування”. 19 травня 2010 р. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
5. Міжнародна конференція: ”Регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан і напрями реформ”. 21 травня 2010. Київ. Готель ”Опера”. Лабораторія законодавчих ініціатив. Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Комітет ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Виступ на секції ”Фінансування політичних партій: напрями удосконалення законодавчого регулювання”.
6. Міжрегіональна науково-практична конференція: “Україна після президентських виборів 2010: регіональний вимір”. Львів, 22 травня 2010. ЛНУ ім. І. Франка, Виступ на тему: ”Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці”.
7. International Seminar: „Theories of Conflict Resolution: Territorial Approaches and Power Sharing”. Lecture: ”Theoretical foundations of territorial approaches and power sharing”. Donetsk, Donetsk State University of Management, 26-28 May, 2010.
8. VII Miezynarodowa konferencia „Public Relations i komunikacja spoleczna w samorzadzie. WWW- wiezerunek, wybory, wygrana”. Poland, Krasnik, 9-11 czerwca 2010. Wystep: ”Osobliwosci PR kampanii ukraimskich partii politycznych”.

2011

1. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції ”Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ століть: інституційний, соціокультурний та етнонаціональний вимір”. 28-29 квітня 2011, Ужгород, УжНУ, член оргкомітету, керівник секції “Політичні трансформації в Україні: куди ми йдемо?” Висту на тему: ”Українська теорія політичних партій: у лабіринтах пошуку адекватної методології”.
2. Міжнародна конференція ”Партійна система України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку” виступ на тему: “Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій”, 24-25 листопада 2011, Київ, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса.

2012

1. Експертний “круглий” стіл. “Застосування законодавства про вибори народних депутатів України під час виборів 2012 року”. Комітет Верховної Ради України з питань будівництва та місцевого самоврядування, Європейська комісія “За демократію через право (Венеціанська Комісія)”, 19-20 березня 2012 р.


2013

1. Міжнародна конференція ”Парламентські вибори 2012 року в Україні”. Київ, 14-15 березня 2013 р. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І. Ф. Кураса НАН України. Доповідь на тему: ”Українські політичні партії: виборчі партії чи машини для голосування?”

Керівництво дисертаційними роботами

1. Зубрицька Д. М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 2011, ЛНУ ім. Івана Франка.
2. Була С. П. Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України). Cпеціальність 23.00.01 – історія та теорія політичної науки, 2012, ЛНУ ім. Івана Франка.

Опонування

1. Байковський П. Б. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу. Спеціальність – 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, ЛНУ ім. Івана Франка, 19.09. 2011.
2. Штефуца В. О. Виборча система ФРН як інституційна основа формування представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: федеральний та земельний вимір. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.
3. Лебедюк В. М. Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу. Спеціальність – 25.00.02 – механізми державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 10.02. 2012.
4. Гев’юк У. Ю. Формування інституту парламентських виборів у процесі демократизації політичної системи України. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 21.04. 2012.
5. Троценко В. В. Регіональні особливості політичної участі громадян України в умовах переходу до демократії. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 24.11. 2012.
6. Притуляк С. І. Еволюція політики Соціалістичного інтернаціоналу в контексті міжнародних відносин. Спеціальність – 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 30.03. 2013.