Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ПРОГРАМА КУРСУ:

№ п/п

Тема заняття / основні поняття.

Кількість годин:

Модуль 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна.

1.

Тема 1. Партологія як наука і навчальна дисципліна. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

Політичні партії у системі громадсько-політичних  об’єднань. Об’єкт та предмет партології. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

4

2.

Тема 2. Політичні партії та демократія. Партії в структурі  громадянського суспільства. Партії і політична система суспільства.

Роль партій у житті суспільства. Політичні партії та демократія. Політичні партії у структурі громадянського суспільства. Місце політичних партій у політичній системі суспільства.

4

3.

Тема 3. Походження та етапи розвитку політичних партій. Суть поняття “політична партія”. Підходи до визначення політичної партії.

ВПричини виникнення політичних партій. Походження            політичних партій. Партії внутрішнього (парламентського) та зовнішнього (позапарламентського) походження. Складові генетичної моделі походження партій. Історія та теорія політичних партій. Бар’єри (пороги) розвитку політичних партій, Етапи історичного розвитку партій. Підходи до визначення політичної партії.  Вузьке та широке визначення політичної партії. Суть поняття ”політична партія”.

4

4.

Тема 4. Трактування політичних партій в англо-американській та романо-германській політичній традиції.

Проблема партій в англійській політичній філософії XVI-XVIII ст. “Батьки засновники” американської політичної системи про політичні партії. Проблема партій і революційно-демократичні вчення про державу у Франції XVII – XVIII ст. Розвиток вчення про партію в політичній думці Німеччини.

4

5.

Тема 5. Партії в теоріях демократії ХІХ cт. Ідейно-теоретичні витоки класичної теорії політичних партій.

Партії в теоріях демократії ХІХ ст. Ідейно-теоретичні витоки класичної теорії політичних партій.

4

6.

Тема 6. Класична теорія політичних партій.

Класична теорія політичних партій. М. Вебер, М. Острогорський про політичні партії. Р. Міхeльс і його залізний закон олігархії”.

4

7.

Тема 7. Сучасна теорія партій та партійних систем.

Теорія “кризи партій” та її інтерпретації.

У пошуках теорії політичних партій. Форми та галузь застосування теорії політичних партій. Ліберально-демократична теорія політичних партій ХХ ст. Внесок М. Дюверже у становлення сучасної теорії політичних партій. Проект Джанди. Сучасні напрямки дослідження політичних партій. Теорія партійних систем. М. Дюверже та Дж. Сарторі – засновники теорії партійних систем. Трансформація сучасних партійних систем. Сучасні дослідження теорії партійних систем. Ерозія контрольних функцій партій. Ерозія політичної лояльності. Криза політичних партій та її пояснення.

4

8.

Тема 8. Етапи історичного розвитку політичних партій.

Історія та теорія політичних партій. М. Вебер про історичні етапи розвитку політичних партій. Партії як аристократичні угруповання. Партії як політичні клуби. Масові політичні партії.

4

Модуль 2. Розвиток теорії партій та партійних систем.

9.

Тема 9. Функції політичних партій.

Визначення функцій партій та їх типологія. Виражені та приховані функції. Функції політичних партій – площини їхньої активності. Функція формування політичних цілей та завдань. Функція артикуляції та інтеграції соціальних інтересів. Функція політичної ідентифікації. Функція мобілізації мас. Виборча функція. Функція зв’язку. Функція керівництва. Функції партій у недемократичних і постколоніальних та перехідних суспільствах.

4

10.

Тема 10. Типологія політичних партій.

Головні підходи до типології політичних партій. Типологія політичних партій. Типи політичних партій (кадрова, масова, партія-виборців, національно-визвольна, транзитна). Різновиди політичних партій (партія-комітет, партія-громада, народна партія, революційна партія, фашистська партія). Джерела та напрямки трансформації партій.

4

11.

Тема 11. Класифікація політичних партій.

Класифікація партій за їхньою величиною (великі та малі, маргінальні партії, партія-петля, відірвані партії). Класифікація партій за рівнем репрезентативності (істотні та неістотні партії). Класифікація партій за походженням (парламентські та позапарламентські партії). Класифікація партій за організаційним критерієм (партії фахового і територіального типу, централізовані та децентралізовані партії, партії демократичного та недемократичного типу, партії одноосібного та колегіального типу керівництва, партії парламентського та позапарламентського типу керівництва, партії безпосереднього та опосередкованого членства). Класифікація партій на підставі класового критерію (робітничі, селянські, дрібнобуржуазні, буржуазні, революційні, реформістські, консервативні, реакційні партії). Класифікація партій за їхнім ставленням до політичної системи (анти системні та про системні партії). Класифікація партій на основі ідеологічного критерію.

4

12.

Тема 12. Партійне керівництво.

Суть поняття партійне керівництво”. Фактори, що визначають характер партійного керівництва (тип виборчої системи, структура парламенту, характер політичного режиму). Типи партійного керівництва (однопартійне керівництво, коаліційне керівництво, домінуюче керівництво). А. Лійпхарт про моделі партійного керівництва. Проблеми і труднощі політичного керівництва у перехідний період. Партійні коаліції (виборчі коаліції, парламентські коаліції, урядові коаліції). Адитивна (субадитивна, суперадитивна) коаліція. Теорія коаліцій. Теорія мінімально виграшних коаліцій. Теорія максимально закритих коаліцій. Теорія кризи партійного керівництва” та її інтерпретації.

4

13.

Тема 13. Суть поняття “партійна система”. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи.

Суть поняття партійна система”. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи. Соціологічний закон Дюверже. Соціально-політичні поділи (соціоекономічний (класовий), релігійний, культурно-етнічний, центр-периферія). Соціо-політичні поділи в сучасному світі.

4

14.

Тема 14. Типологія та типи партійних систем.

Основи типології партійних систем. Типологія партійних систем на основі кількісного та якісних критеріїв. Типологія партійних систем М. Дюверже. Типологія партійних ситем Дж. Блонделя. Типологія партійних систем Дж. Сарторі. Типологія партійних систем перехідних суспільств. Типи партійних систем: одно-, дво- та багатопартійні системи.

8

15.

Тема 15. Способи аналізу партійних систем.

Визначення конфігурації партійної системи на основі аналізу емпіричних досліджень масового виборця. Аналіз думки експертів. Аналіз елементів партійної системи. Індекси конфігурації партійної системи (ефективної кількості партій, агрегації, фракційності, урядової істотності).

4