Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

1. “Істотним внеском у наукове осмислення багатопартійності стають дослідження з проблем теорії функціонування політичних партій. Зокрема, Ю. Шведа у книзі ”Теорія політичних партій та партійних систем” здійснює спробу комплексного дослідження політичних партій в їх історичному розвитку, розкриває основні закономірності їх функціонування, а також етапи становлення теорії політичних партій. Назване дослідження цінне ще й тим, що подає як теорію політичних партій, так і теорію партійних систем”.

Меркотан К. Теоретичне підгрунтя дослідження інституту багатопартійності / Катерина Меркотан // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації.- 2010.- № 2.- С. 25.

2. “…партологія – реально існуюча наука, яка досліджує партії і партійні системи. Партологи вивчають  темні сторонни партійного, політичного життя. Юрій Шведа – талановитий львівський вчений – належить до провідних українських партологів. В 2004 році він видав книгу ”Теорія політичних партій і партійних систем”, а в 2005 – разом із Анатолієм Романюком – нову книгу ”Партії та електоральна політика”. Студенти називають його ”українським Дюверже, порівнюючи із відомим французьким класиком партології. Юрій Шведа затребуваний у тій політичній ситуації, що склалася.

Юрій Шведа – ”Український Дюверже” осмислює гегемонію політичних партій. Інтерв’ю з відомим українським дослідником політичних партій Юрієм Шведою, доцентом кафедри політології Львівського національного університету // Время власти, 5 октября 2006.

3.“Йдеться, насамперед, про застосування класифікації партійних систем Дж. Сарторі, яка з ”легкої руки” Ю. Шведи стала в українській політології інструментом описання еволюції (майже ”неухильного прогресу”) української багатопартійної системи від атомізованої до поляризованої, а потім – до системи поміркованого плюралізму. Висловлена з іншого приводу правильна думка Ю. Шведи про те, що теоретичні положення західної науки про партії у більшості випадків не можна використовувати без поправки на український контекст, в даному випадку чомусь не береться до уваги, хоч використання класифікації Дж. Сарторі при визначенні етапів розвитку партійної системи в Україні вимагає чималих натяжок

Колодій Антоніна. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди в роки незалежності // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2012, с. 140.

4. Political science in Central-East Europe: diversity and convergence / Rainer Eisfeld and Opladen: Famington Hills, Ml.: B. Budrich, 2010.