Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

ПРАВИЛА ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Правила щодо фінансування політичних партій,

прийняті Венеціанською комісією на 46 пленарному засіданні

у Венеції 9—10 березня 2001 року

Венеціанська комісія:

беручи участь у забезпеченні фундаментальних принципів демократії, верховенства права та захисту прав людини, а також у контексті покращення їхніх демократичних гарантій,

відзначаючи з занепокоєнням проблеми, пов’язані з незаконним фінансуванням політичних партій, виявленим нещодавно в багатьох країнах — членах Ради Європи,

беручи до уваги основоположну роль політичних партій для демократії та враховуючи, що свобода об’єднань, зокрема й політичних, є фундаментальною свободою, яку захищає Європейська конвенція з прав людини, та одним з наріжних каменів справжньої демократії, так як це передбачено Статутом Ради Європи,

приділяючи особливу увагу практиці держав у сфері фінансування політичних партій,

визначаючи потребу подальшого сприяння встановленню стандартів у цій сфері на підставі цінностей європейської правової спадщини, прийняла такі принципи:

1. Під політичною партією розуміють об’єднання осіб, одна з цілей діяльності яких — участь в управлінні публічними справами, висування кандидатів під час вільних і демократичних виборів.

2. Такі політичні партії можуть шукати та отримувати  кошти за рахунок державного або приватного фінансування.

А. Постійне фінансування

а. державне фінансування

3. Державне фінансування передбачене для всіх партій, представлених у парламенті.

4. Щоб забезпечити однакові можливості для різних політичних сил, державне фінансування можна також виділяти політичним організаціям, які представляють суттєву частину електорату та висувають кандидатів під час виборів. Рівень фінансування може бути визначений законодавцем на періодичній основі відповідно до об’єктивного критерію.

Для діяльності, пов’язаної лише з політичною активністю партії, можуть встановлювати податкові пільги.

5. Фінансування політичних партій з державного бюджету можливе за умови підконтрольності витрат політичних партій спеціальним державним органом (наприклад, Аудиторській палаті). Держави повинні сприяти політиці фінансової прозорості політичних партій, які отримують державне фінансування.

б. приватне фінансування

6. Політичні партії можуть отримувати приватні фінансові пожертвування. Пожертвування від іноземних держав чи підприємств треба заборонити. Ця заборона не повинна перешкоджати фінансовим пожертвуванням від громадян, які перебувають за кордоном.

Можуть бути визначені інші обмеження, зокрема такі:

максимальний розмір для кожного внеску;

заборона пожертвувань від комерційних організацій (підприємств) або релігійних організацій;

попередній контроль внесків членів партії, які мають намір бути кандидатами на виборах, з боку державних органів з питань виборів.

7. Повинна гарантуватися прозорість приватного фінансування кожної партії. Для досягнення цього кожна партія повинна щороку оприлюднювати річний фінансовий звіт за попередній рік, зі списком усіх пожертвувань, крім членських внесків. Усі пожертвування, які перевищують установлений законодавцем розмір, треба обліковувати та оприлюднювати.

Б. Виборчі кампанії

8. З метою забезпечення рівних можливостей для різних політичних сил витрати на проведення виборчої кампанії мають зводитися до верхньої межі, що відповідає ситуації в країні та пропорційна до кількості виборців.

9. Держава повинна брати участь у покритті витрат на виборчу кампанію шляхом фінансування, яке дорівнює певному відсотку зазначеної верхньої межі або пропорційне до кількості отриманих голосів. У такому фінансуванні може бути відмовлено тим партіям, які не досягнули визначеного порога голосів.

10. Для покриття витрат на виборчу кампанію можна робити приватні внески, але їхній загальний розмір не повинен перевищувати зазначеної верхньої межі. Внески від іноземних держав або підприємств треба заборонити. Ця заборона не повинна перешкоджати фінансовим внескам від громадян, які перебувають за кордоном.

Можуть бути встановлені також інші обмеження, зокрема такі: заборона внесків від комерційних організацій (підприємств) або релігійних організацій.

11. Виборчу фінансову звітність подають органу, відповідальному за нагляд за виборчим процесом, наприклад, виборчій комісії у розумний строк після виборів.

12. Прозорість виборчих витрат досягати шляхом оприлюднення виборчої звітності.

В. Контроль та санкції

13. Будь-які порушення у фінансуванні політичних партій повинні мати санкції, пропорційні серйозності порушення, зокрема у формі позбавлення всього або частини державного фінансування в наступному році.

14. Будь-які порушення у фінансуванні виборчих кампаній повинні мати для партії або кандидата санкції, пропорційні серйозності порушення, зокрема у формі втрати або повного чи часткового відшкодування  державного фінансування, сплати штрафу або іншої фінансової санкції, або скасування результатів виборів.

15. Зазначені правила щодо накладання санкцій повинні застосовувати обрані судді (конституційного або інших судів) відповідно до закону.